Algemene Leveringsvoorwaarden

 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.Strippgaaff: P. Gaaff, h.o.d.n. Strippgaaff, zoals verder omschreven in artikel 1;

2.Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Strippgaaff of geïnteresseerd is om een dergelijke overeenkomst aan te gaan;

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

P. Gaaff, h.o.d.n. Strippgaaff

Vestigings- & bezoekadres:

Loirestraat 117, 1448 JJ Purmerend

Telefoonnummer: 0299-432714 /0620626012

Bereikbaarheid:

E-mailadres: info@strippgaaff.nl

KvK-nummer: 33227991

BTW-identificatienummer: NL001256135B14

Bankrekening: NL04 INGB 0004 8226 91

 Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Strippgaaff en op elke tussen Strippgaaff en de koper gesloten overeenkomst.

2.2.    De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de koper ter beschikking gesteld, en de koper kan deze eenvoudig downloaden en opslaan. De algemene voorwaarden kunnen ook op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

2.3.    Deze voorwaarden gelden voor verkoop via de website www.strippgaaff.nl . Ze zijn van overeenkomstige toepassing voor verkopen via  markten en fairs.

 Artikel 3. Bestellen

3.1.    Bestellingen kunnen per e-mail of telefonisch worden geplaatst.

3.2.     Strippgaaff heeft het recht aan een bestelling nadere voorwaarden te verbinden, zoals verzekerde verzending of afhalen.

3.3.    De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Strippgaaff de bestelling van de klant heeft bevestigd en daarmee in behandeling heeft genomen.

3.4.    De verzending vind plaatst door een door Strippgaaff aan te wijzen post- of pakketdienst, tegen de door deze dienst vastgestelde tarieven.

 Artikel 4. Prijzen

4.1.    De prijzen die op de website van Strippgaaff worden genoemd zijn de actuele prijzen, zoals deze gelden voor verkoop via de website. Voor beurzen en fairs gelden de prijzen die op de boeken staan aangegeven. Over de prijzen van de boeken wordt niet onderhandeld.

4.2.    De prijzen zijn inclusief BTW en verpakkingskosten, maar exclusief verzendkosten.

4.3.    Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Strippgaaff bevoegd de op de website vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

 Artikel 5. Levering

5.1.    Strippgaaff bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Bijzondere vervoerswensen komen voor rekening van de koper. Bestellingen worden afgeleverd op het bij bestelling  opgegeven adres. Indien in bijzondere situaties de verzendkosten in relatie tot de bestelling onevenredig hoog zouden zijn, wordt de klant daarover geïnformeerd en wordt hem een aangepast voorstel gedaan.

5.2.     Strippgaaff levert de bestelling in principe binnen 8 werkdagen. Bij vertraging ontvangt de klant hierover uiterlijk binnen 30 dagen na bevestiging van de bestelling door Strippgaaff bericht. De klant heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling zonder kosten te annuleren. Vindt die annulering niet (tijdig) plaats, dan wordt de klant geacht met de vertraging in te stemmen.

5.3.    Meerdere bestellingen worden indien mogelijk in één keer verstuurd.

5.4.    Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Strippgaaff in overleg met de klant trachten een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. Indien ook dat niet mogelijk is, zal de overeenkomst worden ontbonden, zonder dat daar voor de koper verder kosten aan verbonden zijn.

5.5.    Strippgaaff zal alle zorgvuldigheid in acht nemen bij de afwikkeling van de bestellingen. Toch kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kan de klant dit tot 7 dagen na de bestelling bij Strippgaaff melden.

Artikel 6. – Betaling

6.1.    De klant dient een bestelling vooraf te betalen op bankrekeningnummer NL04 INGB 0004 8226 91 ten name van Strippgaaff te Purmerend, of via Ideal of via Paypal. Betaling dient te zijn ontvangen binnen 8 werkdagen na bevestiging van de bestelling door Strippgaaff.

6.2.    Op beurzen en fairs kan ook worden betaald in contanten, of via de mobiele pin tegen directe levering.

6.3.    Indien u niet (tijdig) betaalt, kan Strippgaaff de overeenkomst ontbinden. Indien de koper in verzuim is, en Strippgaaff zich in redelijkheid genoodzaakt ziet om maatregelen te nemen ter incassering van hetgeen de koper aan hem verschuldigd is, is de koper de wettelijke rente verschuldigd alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten welke worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 35.

 Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1.    Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Strippgaaff, totdat de koper aan al zijn betalings- en eventuele overige verplichtingen jegens Strippgaaff heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

7.2.     Strippgaaff is onherroepelijk gemachtigd om zonder schriftelijke ingebrekestelling de artikelen die het eigendom van Strippgaaff zijn gebleven bij de koper weg te (laten) halen en te verkopen.

 Artikel 8 – Retourrecht

8.1.    De koper heeft het recht door Strippgaaff geleverde artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren in originele staat en originele verpakking. De kosten en het risico van retourzending zijn voor rekening van de koper.

8.2.    Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Strippgaaff de betaalde prijs, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug aan de koper.

8.3.    Wanneer de door Strippgaaff afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van lid 1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door de klant zonder enig bezwaar geaccepteerd.

 Artikel 9 – Persoonsgegevens

9.1.    De persoonlijke gegevens van de klant worden in het klantensysteem van Strippgaaff opgeslagen om de bestellingen te verwerken.

9.2.    Uitsluitend de beheerder en door de beheerder aangewezen gebruikers hebben, met het oog op de dagelijkse zorg voor en het goed functioneren van de webwinkel, rechtstreeks toegang tot de verwerking van persoonsgegevens van de klant.

9.3.    De personen, bedoeld in het 2e lid, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

9.4.    Verdere verwerking van persoonsgegevens binnen en buiten de organisatie van de verantwoordelijke vindt slechts plaats voor zover dat op basis van wettelijke bepalingen noodzakelijk is, en geschiedt dan voor zo ver mogelijk met behoudt van de privacy van de klant.

9.5   Op vrijdag 25 mei 2018 is in werking getreden de nieuwe privacywetgeving, genaamd Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wetgeving versterkt de privacy rechten van alle inwoners van de Europese Unie. De belangrijkste wijzigingen en meer informatie over de AVG is te vinden op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl  van de Autoriteit Persoonsgegevens. In ons bestand staat u met uw persoonsgegevens vermeld. Momenteel verstuurt Strippgaaff geen berichten/mailing naar  klanten die hun persoonsgegevens hebben verstrekt aan Strippgaaff i.v.m. een door hun gewenste bestelling.   Indien Strippgaaff in de toekomst  wel over gaat tot het toezenden van mailingen, en u u deze toezending niet wenst te ontvangen, stuurt u een re-mail met UITSCHRIJVEN retour. Indien u de mail wel wenst te blijven ontvangen, behoeft u niets te doen.

 Artikel 10 – Aansprakelijkheid.

10.1.  Het aanbod van boeken op de website van Strippgaaff is actueel. Desondanks kan het zijn dat een artikel of een titel niet meer voorhanden is. Strippgaaff is daarvoor niet aansprakelijk.

10.2.  De boeken die op deze site worden aangeboden zijn nieuw of gebruikt.  De staat waarin de boeken zich bevinden wordt aangeduid met de volgende omschrijvingen:

 Nieuwstaat

Een ongelezen boek in nieuwstaat.

Bijna nieuwstaat

Een nieuw boek met een enkel minuscuul oneffenheidje.

Goed

Een boek in prima conditie, verzamelaarswaardig, maar heeft  sporen van gebruik.

Alle artikelen zijn naar eer en geweten duidelijk omschreven.

Strippgaaff is niet aansprakelijk voor niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare mindere kwaliteit van de producten als mocht worden verwacht op basis van de omschrijving.

 10.3. De aansprakelijkheid van Strippgaaff is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

 Artikel 11 –  Geschillen.

11.1.Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2.  Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, is de rechter te Amsterdam bevoegd, tenzij Strippgaaff voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

(versie 01.02.2011)